Algemene voorwaarden Hip Tassen

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van Hip Tassen

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Levering

Artikel   8 – Betaling

Artikel   9 – Klachtenregeling en garantie

Artikel 10 – Geschillen en aansprakelijkheid

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de natuurlijke persoon die op afstand een overeenkomst aangaat met Hip Tassen;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Hip Tassen: de rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
 5. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Hip Tassen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van Hip Tassen.

Artikel 2 – Identiteit van Hip Tassen

Vestigingsadres: Valerianuslaan 7; 6642 BV Beuningen, Nederland

Telefoon: 0634345540 (bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 op werkdagen)

E-mail en website: monique@hiptassen.nl; www.hiptassen.nl

Facebook: www.facebook.com/hiptassen

KvK-nummer: 65036689; Btw-identificatienummer: NL001421389B29

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hip Tassen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Hip Tassen en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Ook zijn de voorwaarden te vinden op de website van hiptassen.nl.
 3. Situaties of onduidelijkheden die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Hip Tassen is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs (in Nederland inclusief BTW);
  • de kosten van verzending, alleen tassen (binnen Nederland gratis);
  • een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van Hip Tassen;
  • de wijze van betaling en aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
  • informatie over garantie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod.

 Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product door de klant.
 2. Indien de klant van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren in de originele nieuwstaat en verpakking binnen 14 dagen na ontvangst aan Hip Tassen retourneren.
 3. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
 5. Het reeds door de klant betaalde bedrag, zal Hip Tassen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van het product, terugbetalen.
 6. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
 7. die door Hip Tassen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 8. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 7 – Levering

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Wordt de leveringstermijn met meer dan 2 weken overschreden dan kan de klant de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

Artikel 8 – Betaling

 1. Voor alle producten dient betaling te geschieden voorafgaand aan verzending.
 2. Voor producten die op specificatie van de klant gemaakt worden of die duidelijk persoonlijk van aard zijn, dient betaling te geschieden voordat de productie van het product aanvangt.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft Hip Tassen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Klachtenregeling en garantie

 1. De garantietermijn van de door Hip Tassen geleverde producten is 1 jaar na aflevering.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hip Tassen. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Hip Tassen, zal Hip Tassen naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen óf repareren. Alle daarmee verband houdende kosten zijn dan voor rekening van Hip Tassen.
 4. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld. De garantie dekt ook geen normale slijtage.

Artikel 10 – Geschillen en aansprakelijkheid

 1. Op overeenkomsten tussen Hip Tassen en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. De aansprakelijkheid van Hip Tassen is ten alle tijden gelimiteerd tot maximaal de verkoopprijs van het product.